VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6687/VPCP-KG
V/v góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 12584/BTC-TCDN ngày 19 tháng 9 năm 2007) về việc góp vốn, liêndoanh bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp để thống nhất các nội dung hướngdẫn theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt quáthẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ;
các Vụ: CN, KTTH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KG (5) 22

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản