VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 669/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo tình hình Hội nghị hội thảo quốc tế 2007

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét Báo cáocủa Bộ Nội vụ về tình hình hội nghị hội thảo quốc tế năm 2007 (công văn số 161/BNV-HTQT ngày 16 tháng 01 năm 2008), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiếnnhư sau:

Bộ Nội vụ sớmthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 02/TTg-QHQTngày 02 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuấtsửa đổi Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, báocáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, CCHC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc