VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6695/VPCP-CN
V/v cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại số 32 Bà Triệu, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 3227/BNG-UBNVNONN ngày 18 tháng 9 năm 2007), ý kiến của các Bộ:Tài chính (công văn số 14110/BTC-QLCS ngày 18 tháng 10 năm 2007), Xây dựng(công văn số 2178/BXD-QLN ngày 11 tháng 10 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 7357/BKH-KCHT &ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2007), Tài nguyên và Môitrường (công văn số 3846/BTNMT-ĐĐ ngày 05 tháng 10 năm 2007) và Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội (công văn số 5408/UBND-XDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2007) về cảitạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tại số32 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướngChính phủ về phương án bố trí nơi làm việc của Ủy ban về Người Việt nam ở nướcngoài khi xây dựng công trình trụ sở mới của Bộ Ngoại giao (khu đất nằm phíaBắc đường Láng - Hòa Lạc, góc đường Lê Đức Thọ, thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm,thành phố Hà Nội).

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Nguyễn Sinh Hùng; PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý