VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6699/VPCP-XDPL
V/v thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tạicông văn số 15390/BTC-CST ngày 14 tháng 11 năm 2007 về một số nội dung tiếpthu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Dự án Luật thuế thunhập cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những dự kiến tiếpthu, chỉnh lý đối với Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân theo báo cáo của Bộ Tàichính nói trên;

2. Giao Bộ Tài chính tiếp tụcphối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn chỉnh nội dung Báo cáo tiếp thu,giải trình và chỉnh sửa dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân để trình Quốc hộixem xét, thông qua.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy,
TB XDPL,
Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (3) DS. 16

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ