BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 67/BXD-QLN
V/v: Trả lời văn bản số 5621/TNMTNĐ-CS của Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất Hà Nội.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đấtHà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5621/TNMT &NĐ-CS ngày15/11/2007 của Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội đề nghị choý kiến giải quyết đối với ngôi nhà số 191 Lê Duẩn-Tp Hà Nội. Sau khi nghiên cứunội dung công văn số 5621/TNMT &NĐ-CS, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với nhà đất mà chủ nhà đã giao cho Nhà nước quản lýnhưng trên thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng thì áp dụng cácquy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 củaUỷ ban thường vụ Quốc hội để giải quyết.

Đối với diện tích nhà đất mà chủ nhà được để lại để ở khithực hiện chính sách cải tạo thì áp dụng quy định tại Điều 8 của Nghị quyết số755/2005/NQ-UBTVQH11 để giải quyết.

2. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đấtthành phố Hà Nội thì căn nhà số 191 Lê Duẩn có hai phần diện tích sử dụng khácnhau (một phần được để lại để ở và một phần nằm trong diện đã giao Nhà nướcquản lý nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng). Căn cứ vàoNghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì 02 phần diện tích nêu trên được giảiquyết theo hai quy định khác nhau: đối với diện tích mà Nhà nước chưa quản lý,chưa bố trí sử dụng thì áp dụng Điều 5, đối với diện tích được để lại để ở thìáp dụng Điều 8 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 để giải quyết.

Đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất đối chiếu trườnghợp sử dụng nhà đất của ông Đoàn Văn Sơn tại căn nhà số 191 Lê Duẩn với các quyđịnh tại Điều 5 và Điều 8 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 để giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp Hà Nội;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà