VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 670/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về Hợp tác phát triển.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 454/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 01 năm 2008) vềviệc gia hạn hiệu lực Hiệp định giữa Việt Nam và Thụy Điển về Hợp tác phát triểngiai đoạn 2004-2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giahạn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về Hợp tác phát triểngiai đoạn 2004-2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư gửi công hàm trao đổi với Đại sứ quán Thụy Điển về gia hạn Hiệpđịnh nêu trên.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN;
Vụ TH;
-
Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc