VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6704/VPCP-V.I
V/v Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo số 7703/BKH-ĐTNNngày 19 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số vấn đề liên quanđến Trường Quốc tế Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phốihợp chặt chẽ, chỉ đạo các Bên liên doanh tuân thủ đúng các quy định của phápluật, bảo đảm tiếp tục ổn định tình hình hoạt động của Trường Quốc tế Hà Nội.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, là cơ quantrực tiếp quản lý hoạt động của cơ sở giáo dục liên doanh cần kiểm tra định kỳhoạt động của Trường Quốc tế Hà Nội và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
- Công ty LD Trường Quốc tế Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3). BN. 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản