BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6716/BTC-TCT
V/v Hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công vănsố 061226 ngày 26/12/2006 và số 0704092 ngày 09/04/2007 của Công ty Hữu hạnK.Source Việt Nam (do Văn phòng Chính phủ chuyển) về việc khiếu nại Bộ Tàichính không hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của năm 2001 và 2002 do táiđầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp số 09/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 17/06/2003;

- Căn cứ Khoản 1, Điều 50, Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại Điểm 2,Phần II Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/03/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhậpdoanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Theo các quy định nêu trên thìtừ ngày 01/01/2004, nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận thu được và các khoảnthu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đangthực hiện hoặc đầu tư vào dự án mới theo quy định của Luật đầu tư nước ngoàitại Việt Nam sẽ không được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợinhuận tái đầu tư. Đối với những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhànước về đầu tư nước ngoài cấp giấy phép tái đầu tư hoặc có văn bản trước ngày 01/01/2004,chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư tăng vốn đầu tư mở rộng dự ánđang đầu tư hoặc tái đầu tư vào dự án mới, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ theoquy định tại Điểm 6c, Mục I. Phần hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001của Bộ Tài chính thì sẽ được xem xét hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầutư.

Theo các công văn số 91/KCNĐN-ĐTngày 03/02/2004 và công văn số 576/KCNĐN-ĐT ngày 05/05/2006 của Ban quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Đồng Nai thì tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp phép thànhlập Công ty hữu hạn (Việt Nam) Cơ điện lạnh Asia ngày 15/08/2002, các chủ đầutư trong Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam không đăng ký về việc sử dụng lợinhuận thu được từ Công ty hữu hạn K.Source để tái đầu tư vào Công ty hữu hạn(Việt Nam) Cơ điện lạnh Asia. Việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư được đăng kýtại Ban quản lý ngày 06/01/2004 sau khi các cá nhân đã thực hiện đầu tư.

Xác nhận của Ban quản lý các khucông nghiệp tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1323/CV .KCNĐN ngày 10/12/2004 về việccác chủ đầu tư có sử dụng lợi nhuận được chia từ Công ty hữu hạn K.Source ViệtNam trong các năm 2001, 2002 để tái đầu tư vào Công ty hữu hạn (Việt Nam) Cơđiện lạnh Asia là không đáp ứng được các quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp và các văn bản hướng dẫn nêu trên. Do đó, Công ty hữu hạn K.Source Việt Nam không thuộc đối tượng được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư.

Bộ Tài chính trả lời để Công tyhữu hạn K.Source Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Ban QL các KCN Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, TCT (VT, ĐTNN 2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung