VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6719/VPCP-KTTH
V/v xử lý kết quả kiểm tra xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao tại số 40 phố Trần Phú, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 15152/BTC-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2007 về việc đầu tư xây dựng trụ sởBộ Ngoại giao tại số 40 phố Trần Phú, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phốihợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng quychế quản lý đối với quỹ MIA để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Bộ Ngoại giao cần rút kinh nghiệmtrong việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, phối hợpchặt chẽ với cơ quan liên quan để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinhtrong quá trình thực hiện, không để xảy ra sự việc tương tự như trường hợp xâydựng trụ sở tại 40 phố Trần Phú, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ,
các Vụ: TH, QHQT, Vụ 1, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). S.21

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy