THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 672/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn cho Dự án KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 3195/BKH-KTĐP &LT ngày 11 tháng 5 năm 2007, Bộ Tàichính tại văn bản số 6920/BTC-NSNN ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre tại văn bản số 1430/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 về việc tạmứng vốn ngân sách trung ương cho Dự án Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép tạm ứng 36 (ba sáu)tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương năm 2007 cho tỉnh Bến Tre thực hiện Dự ánKhu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sáchtrung ương cho tỉnh Bến Tre trong các năm 2008 và 2009 để Tỉnh hoàn trả số vốnđã tạm ứng nêu trên;

Bộ Tài chính căn cứ tiến độ thựchiện dự án để cấp phát vốn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sửdụng số vốn được tạm ứng nêu trên đúng mục đích và đúng quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH(3). 14

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng