BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6720/TCHQ-GSQL
V/v C/O đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4041/HQTP-NV ngày 08/12/2008 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc về việc áp dụng thuế suất ưuđãi đặc biệt đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu có C/O, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và các quy định liênquan khác về C/O đối với hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại cácvăn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn thực hiện Hiệp định thương mại tự do,không phân biệt hàng nhập khẩu thương mại hay phi thương mại.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh