VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6722/VPCP-QHQT
V/v Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3177/ĐA-BNG-BC ngày 01 tháng 10 năm 2008) về Đề án tuyên truyền Thủ tướng Chínhphủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Đề án tuyên truyền Thủ tướngChính phủ thăm chính thức Ô-xtrây-lia nêu tại công văn trên của Bộ Ngoại giao.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan thực hiện tốt Đề án tuyên truyền nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, các PTT (để b/c);- VPCP: BTCN; Vụ TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc