VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6722/VPCP-QHQT
V/v phát biểu tại Hội nghị KTĐN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (côngvăn số 3946/BNG-BTG &VN ngày 08 tháng 11 năm 2007) về việc phát biểu tại Hộinghị kinh tế đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ đồng ý làm khách chính đến phátbiểu khai mạc Hội nghị kinh tế đối ngoại do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chíThe Economist của Vương quốc Anh tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 08 và 09tháng 01 năm 2008.

Giao Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dungbài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc