BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6730/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH King Jim ( Việt Nam)
Lô D- 4A-CN và D-4C-CN, Khu CN Mỹ Phước 3,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 03KJV-07 ngày 04 tháng 10 năm 2007 củaCông ty TNHH King Jim (Việt Nam) về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với vậttư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 42 Chương V Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH 11; Mục IV Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì

Đối với doanh nghiệp là đối tượng chấp hành tốt pháp luậtthuế, nếu nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu sẽ được áp dụng thời hạn nộp thuế là 275 (hai trăm bảy mươi lăm) ngày, kểtừ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Trong trường hợp doanh nghiệp không phải làđối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế, nếu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuấtkhẩu thì phải nộp thuế trước khi giải phóng hàng hoặc được áp dụng thời hạn nộpthuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng tối đa không quá 275 ngày nếu doanh nghiệpđược tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổchức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp.

Công ty có thể tìm hiểu các quy định trên tại trang Websitecủa Bộ Tài chính www.mof.gov.vn

Vậy Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An