VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6731/VPCP-DK
V/v ban hành "Quy định mua tài sản dầu khí ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam tại công văn số 6628/TTr-DKVN ngày 06 tháng 11 năm 2007 về việc banhành "Quy định mua tài sản dầu khí ở nước ngoài", Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quannghiên cứu, lựa chọn hình thức, soạn thảo văn bản, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (4b), Th. (16b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy