VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6735/VPCP-KTTH
V/v kinh phí Dự án nạo vét, nâng cấp tuyến đê bao gạt lũ sông Chanh, sông Hệ Dưỡng (giai đoạn II) huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình (văn bản số 71/TTr-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2007) và ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7589/BKH-KTĐP &LT ngày 17 tháng 10năm 2007); của Bộ Tài chính (văn bản số 14246/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2007)và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 2864/BNN-KH ngày 17tháng 10 năm 2007) về việc kinh phí Dự án nạo vét, nâng cấp tuyến đê bao gạt lũsông Chanh, sông Hệ Dưỡng (giai đoạn II), huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đưaDự án nêu trên vào danh mục đầu tư một số dự án thủy lợi cấp bách vùng đồngbằng sông Hồng sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý
Website CP;
các Vụ: NN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy