VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6739/VPCP-QHQT
V/v Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho dự án do Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 7795/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 10 năm 2007), PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơbản nội dung dự thảo Thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác phát triển của Na Uy(NORAD) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ tài chính cho Dự án "Xây dựngkhu xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa", sử dụng tín dụng hỗnhợp của Chính phủ Na Uy.

2. Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và ký Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho Dựán trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Na Uy.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
Các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc