BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 677/TCT-CS
V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Điện Gia Lai.

Trả lời công văn số 551/CTĐ-KTKHngày 10/10/2007 của Công ty Điện Gia Lai về thù lao của thành viên Hội đồng quảntrị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản3 Điều 117 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Trong trường hợp Điều lệcông ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác củathành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy địnhsau đây:

a) Thành viên Hội đồng quảntrị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theosố ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị vàmức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viêntheo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồngcổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

...

3. Thù lao của thành viên Hộiđồng quản trị ... được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định củapháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêngtrong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đôngtại cuộc họp thường niên”.

Tại điểm 2.3.dMục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế TNDN quy định:“Thù lao trả cho các sáng lập viên, thànhviên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điềuhành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ” không được tính vào chi phí hợplý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếptham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tức là không ký hợpđồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lýtrong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ củathành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợplý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyĐiện Gia Lai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Gia Lai;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương