BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6772/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trả lời công văn số 656/BTDTH ngày 19/11/2007 của Bảo tàngDân tộc học Việt Nam về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với 100 cuốncatalogue do Bảo tàng Quai Branly tài trợ để tặng cho khách mời tham dự khaimạc trưng bày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì hàng hóa là quà biếu, quà tặng cho các tổchức Việt Nam có trị giá từ 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trở xuống thìthuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễnthuế nhập khẩu là Cục Hải quan địa phương nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu hànghóa.

Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng cho các tổ chứcViệt Nam nhưng có định mức trên 30 (ba mươi) triệu Việt Nam đồng, nếu được cơquan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì cũng được xét miễnthuế. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Hồ sơ xétmiễn giảm thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II, phần D, Thông tư59/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được biết và đối chiếu với quy định để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An