VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6779/VPCP-QHQT
V/v Đóng niên liễm cho hoạt động của nhóm G77

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3096 CV/NG-THKT ngày 28 tháng 11n ăm 2002), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng ngân sách Nhà nước đóng góp cho hoạt động của nhóm G77 cho năm 2000 là 5.000 USD.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy