BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6781/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận thực xuất đối với container xuất khẩu do Công ty sản xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty CP container Vinashin - TGC
(Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương)

Trả lời công văn số 412/VTC-LOG ngày 20/10/2008 và công vănsố 432/VTC ngày 28/10/2008 của Công ty về việc xác nhận thực xuất đối với hànghoá xuất khẩu là containers do Công ty sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 1, Điều 28 Luật Thương mại;

- Căn cứ Khoản 5, Điều 73 và Điều 90 Bộ Luật Hàng hải ViệtNam;

- Căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính thì hồ sơ để xác nhận thực xuất đối với trường hợp xuất khẩucontainers do Công ty sản xuất, giao hàng tại các bãi cảng Hải Phòng và bãicảng TP. Hồ Chí Minh gồm:

(1) Tờ khai hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan;

(2) Hoá đơn thương mại có liệt kê cụ thể số, ký mã hiệu củatừng container;

(3) Giấy biên nhận đã giao hàng của hãng tàu hoặc người vậntải (cargo receipt);

(4) Bản sao chứng từ thanh toán tiền hàng của người mua quaNgân hàng, trong đó thể hiện rõ số hoá đơn thương mại.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty liên hệ với Chi cục Hải quancửa khẩu nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu để thực hiện các thủ tục cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì cóvăn bản gửi về Tổng cục Hải quan để có xử lý kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh