VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6781/VPCP-DK
V/v Bổ sung mục đích sử dụng tòa nhà số 1-5 Lê Duẩn, TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam tại công văn số 6448/DKVN-KHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2007 và ý kiến củaBộ Tài chính tại công văn số 15468/BTC-QLCS ngày 15 tháng 11 năm 2007 về việcbổ sung mục đích sử dụng tòa nhà 1-5 Lê Duẩn, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Cho phép Tập đoàn Dầu khí ViệtNam sử dụng phần diện tích chưa sử dụng hết của tòa nhà số 1-5 Lê Duẩn, Thànhphố Hồ Chí Minh cho các nhà thầu dầu khí và các công ty khác thuê nhằm nâng caohiệu quả sử dụng tòa nhà.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cótrách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của phápluật.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty PTSC;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy