BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6784/TCHQ-KTTT
V/v thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh gắn kèm sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu mua trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1842/HQĐN-NVngày 10/09/2008 và công văn số 2610/HQĐN-NV ngày 16/12/2008 của Cục Hải quanĐồng Nai về thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh gắn kèm sản phẩm sản xuất từnguyên liệu mua trong nước, tiếp theo công văn số 3379/TCHQ-KTTT ngày 18/7/2008,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Quy định hiện hành mới đề cậpđến việc xét hoàn thuế cho sản phẩm hoàn chỉnh do Việt Nam nhập khẩu để gắnvới sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩu,trong đó sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợp Cục Hải quan ĐồngNai nêu là sản phẩm hoàn chỉnh do Việt Nam nhập khẩu để gắn với sản phẩmxuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩu, trong đó sản phẩmxuất khẩu được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu trong nước Tổng cục Hảiquan sẽ xem xét đề nghị bổ sung tại Thông tư mới ban hành trong thời gian tới.Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chính thức đề nghị Cục Hải quan ĐồngNai thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báođể Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng