BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6790/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1889/HQHN-NVngày 27/11/2007 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về xét ân hạn thuế cho Côngty dịch vụ vật tư Bưu điện thành phố Hà Nội (MST: 0100686223005); Về vấn đề nàyTổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tin về phương pháp nộpthuế giá trị gia tăng của Doanh nghiệp là do Doanh nghiệp tự khai báo với cơquan thuế chủ quản. Trên cơ sở đó, các thông tin của Doanh nghiệp được kết nối,chia sẻ giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Vì vậy, để giải quyết kiến nghịcủa Doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty liênhệ với cơ quan thuế chủ quản để được hiệu chỉnh lại thông tin về phương phápnộp thuế giá trị gia tăng cho chính xác.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng