VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6791/VPCP-ĐMDN
V/v xử lý vướng mắc trong việc CPH Nhà máy Quy chế cơ khí XD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của các Bộ: CôngThương (công văn số 06/BC-BCT ngày 11 tháng 09 năm 2007 và Tài chính (công vănsố 14443/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2007) về việc xử lý vướng mắc trong quátrình cổ phần hóa Nhà máy Quy chế cơ khí xây dựng thuộc Tổng công ty Xây dựngcông nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam giải quyếtdứt điểm việc bàn giao vốn, tài sản cho Công ty cổ phần Phú Diễn theo quy địnhcủa pháp luật trước ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đến thời điểm nêu trên nếu vẫnchưa hoàn thành việc bàn giao thì xử lý theo quy định của pháp luật về việc kếthừa các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với số vốn, tài sản này.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-TBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
Website CP, các Vụ: TH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn