BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6794/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 1092/CHQCB-NV ngày 12/12/2008 của Cục Hải quan Cao Bằng về thủ tục hải quan xuấtnhập khẩu biên mậu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc "thông quan hàng xuấtkhẩu" nêu tại điểm 2 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướngChính phủ được hiểu là:

- Hàng hóa xuấtkhẩu của Việt Nam hoặc của nước thứ ba thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm2.đ, mục III Thông tư liên Bộ số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-NGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên BộCông Thương - Tài chính - Giao thông vận tải - Nông nghiệp và phát triển nôngthôn - Y tế - Ngân hàng Nhà nước.

- Loại hình xuất khẩu: Không cóvăn bản nào giới hạn về loại hình xuất khẩu. Tuy nhiên cần có biện pháp kiểmsoát hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Cao Bằng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh