BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6796/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu, chuyển cảng

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH NIPPON EXPRESS Việt Nam
(Đ/c: Tầng 17, 106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội)

Trả lời công văn số 116/2007-NEVHAN của quý Công ty ngày26/11/2007 về việc làm thủ tục hàng hóa nhập tại ICD và thủ tục chuyển cảngđường bộ đối với hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Nội dung nêu tại công văn trên đã được hướng dẫn tại Côngvăn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị quý Côngty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi có trụ sở của Công ty để được hướngdẫn cụ thể.

Đối với trường hợp hàng xuất khẩu chuyển cảng thuộc doanhnghiệp chế xuất:

Hàng hóa xuất khẩu chuyển cảng được thực hiện tại khoản 2,Điều 17, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo