BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6798/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Sau khi xem xét công văn số 1793/HQQN-NV ngày 12/12/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và hồ sơ xinthành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần Thành Đạt tại khu Hồng Hà, PhườngNinh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vềphòng cháy và chữa cháy số 49/ĐK-PCCC ngày 09/01/2007 của Công an tỉnh QuảngNinh cấp cho công trình văn phòng làm việc, kho chứa hàng, nhà xưởng của Côngty CP Thành Đạt tại địa chỉ: Phường Ka Long, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh,không phải chứng nhận cho địa điểm đề nghị thành lập kho ngoại quan của Công tytại Đại lộ Hòa Bình, Khu Hồng Hà, Phường Ninh Dương, Thị xã Móng Cái, tỉnh QuảngNinh.

- Theo sơ đồ thiết kế khu vựckho ngoại quan, thì kho ngoại quan có 04 camera giám sát. Tuy nhiên, tại Biên bảnkiểm tra cũng như báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh đều không thể hiệncác điều kiện về: cân điện tử, camera giám sát và máy tính có nối mạng với cơquan Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh căn cứ Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ, Điều 1 khoản VII mục 1, điểm1.2.c và 1.2.d khoản I mục 4 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính để thực hiện và hướng dẫn Công ty CP Thành Đạthoàn thiện, bổ sung hồ sơ; Qua đợt kiểm tra công tác quản lý và hoạt động củakho ngoại quan vừa qua, Tổng cục đã lưu ý Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểmtra các điều kiện về kho, cơ sở vật chất, hạ tầng của kho ngoại quan nếu đáp ứngđủ theo các quy định dẫn trên mới báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xétra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Thành Đạt (thay trả lời CV 68/CV-CT )
(ĐC: khu Hồng Hà, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh