BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 68/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần Cosevco 6

Trả lời văn bản số 112/CVCT ngày26/4/2008 của Công ty cổ phần Cosevco 6 đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dựtoán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác sảnxuất lắp dựng cốt thép qui định tại Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hànhkèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng đã bao gồm hao hụt cốt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng,thép chống giữa các các lớp cốt thép, thép chờ...

Công ty cổ phần Cosevco 6 căn cứhướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).