BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 68/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 2506/SXD-HT của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2506/SXD-HT ngày 03/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá đề nghị cho ýkiến về vấn đề liên quan đến việc quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp trước đây theo Nghị định số 60/CP ngày05/7/1994 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Pháp luật nhà ở hiện hành (LuậtNhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ) không quyđịnh bắt buộc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải bàn giao hồ sơ gốc đang quảnlý (được lưu giữ khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụngđất ở theo Nghị định 60/CP cho các cá nhân trước khi Nghị định số 90/2006/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành) sang cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp không thực hiệnchuyển giao hồ sơ gốc, Sở Xây dựng cần tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnhban hành những quy định đảm bảo nguyên tắc liên thông một cửa, đơn giản thủtục, tạo điều kiện cho người dân khi đến làm thủ tục có liên quan đến việc sửdụng hồ sơ gốc.

Đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hoábáo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá thực hiện theo đúng quy định của phápluật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà