THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/TTg-QHQT
V/v phê duyệt mẫu Nghị định thư dự án giữa Việt Nam và Luxembourg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3597/TTr-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2007) về việc phê duyệt bản mẫu Nghị định thưdự án giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Phê duyệt bản mẫu Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộnghòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg về Dự ánđược nêu tại công văn số 3597/TTr-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quantriển khai thực hiện mẫu Nghị định thư trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: TH, Ban XDPL, Website CP
- Lưu: VT, QHQT(3). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng