BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6800/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Sau khi xem xét công văn số 4157/HQTP-NV ngày 17/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ xinthành lập kho ngoại quan của Công ty thương mại dịch vụ cảng Sài Gòn tạilô C9, đường RD35-2 Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh,Tổng cục có ý kiến như sau:

- Chứng từ hợp pháp về quyền sửdụng đất, tại bộ hồ sơ mới có: Biên bản bàn giao đất số 85.BBGĐ ngày16/05/2007, không có Hợp đồng thuê lại đất số 06/HĐTĐ .07 ngày 02/02/2007.

- Sơ đồ thiết kế khu vực kho,bãi (gửi kèm bộ hồ sơ) không thể hiện rõ phần diện tích và vị trí của khongoại quan, kho hàng khác, bãi, đường nội bộ, nhà làm việc của hải quan, vănphòng, …

- Theo phê duyệt tại Quyết địnhsố 930/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2006 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty hàng hảiViệt Nam thì khu vực đề nghị thành lập kho ngoại quan gồm: 04 kho lớn (80x25m),với tổng diện tích 16.000m2; nhà văn phòng 3 tầng, diện tích mặtbằng 253,6m2; đường nội bộ, bãi chứa hàng có diện tích 7.903m2;…. Tuy nhiên, theo Biên bản khảo sát thực tế ngày 04/12/2008 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh và Đơn xin thành lập kho ngoại quan số 277/SPTS ngày29/10/2008 của Công ty chỉ thể hiện kho ngoại quan có 01 kho, với diện tích 2.000m2 và 20m2 văn phòng làm việc của hải quan, các hạng mụccòn lại như: bãi, đường nội bộ và văn phòng làm việc đều không có.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. HồChí Minh căn cứ Điều 22 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ, điểm 1 khoản VII mục 1, điểm 1.2.c và 1.2.d khoản I mục 4 Phần BThông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để thực hiện vàhướng dẫn Công ty thương mại dịch vụ cảng Sài Gòn hoàn thiện, bổ sung hồsơ.

Qua đợt kiểm tra công tác quảnlý và hoạt động của kho ngoại quan vừa qua, Tổng cục cũng lưu ý Cục Hải quanTP. Hồ Chí Minh kiểm tra các điều kiện về kho, cơ sở vật chất, hạ tầng củakho ngoại quan nếu đáp ứng đủ theo các quy định dẫn trên mới báo cáo vềTổng cục Hải quan để xem xét ra quyết định thành lập.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty thương mại dịch vụ cảng Sài Gòn
(ĐC: 450, Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh