VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6801/VPCP-QHQT
V/v Pháp vận động Việt Nam ủng hộ ông LAFON ứng cử chức Chủ tịch BIE

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 1330/BVHTTDL-HTQT ngày 05 tháng 11 năm 2007 vàcông văn số 1650/BVHTTDL-HTQT ngày 21 tháng 11 năm 2007) về việc Pháp vận độngứng cử chức BIE, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch về việc Việt Nam bỏ phiếu ủng hộ Pháp đề cử ôngJean-Pierre LAFON vào chức Chủ tịch Tổ chức Triển lãm Quốc tế (BIE) lần thứ 142.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch phối hợp với Bộ Ngoại giao để triển khai theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc