VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6806/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức đối thoại về PCTN với các nhà tài trợ tháng 12/2007

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Xét đề nghị của Thanh tra Chínhphủ tại Tờ trình số 2407/TTr- TTCP ngày 09 tháng 11 năm 2007 về việc chuẩn bịTổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ tháng 12 năm2007; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnchỉ đạo như sau:

Đồng ý vớicác kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Tờ trình nêu trên về tổ chức Đốithoại về phòng, chống tham nhũng trước thềm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tàitrợ vào tháng 12 năm 2007. Thanh tra Chính phủ cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo Trungương về phòng, chống tham nhũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổchức liên quan chuẩn bị và tổ chức Đối thoại; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chínhphủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ TH, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc