BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6810/TCHQ-KTTT
V/v xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Thông
(Số 89-Dốc K82 – Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội)

Trả lời công văn số 261107/VT-CV ngày 26/11/2007 của Công tyTNHH Việt Thông về việc hướng dẫn thủ tục nộp tiền nợ phạt, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo tra cứu trên Hệ thống QLRR ngày 28/11/2007 tại Tổng cụcHải quan, hiện Công ty TNHH Việt Thông đang nợ quá hạn của tờ khai số 3273/NKD01 ngày 30/12/1999 tại Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KVIII-Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh với số tiền nợ phạt 494.064 đồng.

Căn cứ điểm 1 Mục V Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài Chính thì người nộp thuế nộp tiền thuế trực tiếp vào Khobạc Nhà nước hoặc thông qua Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các tổchức dịch vụ khác theo quy định. Đề nghị Công ty TNHH Việt Thông nộp trực tiếpbằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản số nợ phạt nêu trên vào tài khoản của Chicục HQ CK cảng Sài Gòn KVIII mở tại Kho bạc Nhà nước Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 741010000358

Nơi mở tài khoản: Kho bạc Nhà nước Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.

Công ty có thể tra cứu các thông tin về nợ thuế và số hiệutài khoản của các cửa khẩu làm thủ tục XNK trên Website của Tổng cục Hải quantheo địa chỉ: www.customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Việt Thông biếtvà liên hệ với Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVIII – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhđể được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An