BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6815/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Tháp

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 2700/HQĐT-NV ngày 05.12.2008 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc phân loạimáy bơm trục vít, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhậpkhẩu Việt Nam ban hành kèm theo theo Quyết định 107/2007/QĐ-BTC ngày25.12.2007; Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thôngtư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính, căn cứ theocatalogue gửi kèm theo thì máy bơm nước kiểu trục vít thuộc nhóm máy bơm hoạt độngkiểu piston quay khác (8413.60). Về mã số, tuỳ theo công suất và chủng loại máybơm để phân loại vào mã số cụ thể sau:

- 8413.60.10.20:bơm nước có công suất dưới 8000m3 /h

- 8413.60.10.20:bơm nước có công suất từ 8000m3 /h đến dưới 13000m3/h

- 8413.60.10.90: loại khác

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưtrên để Cục Hải quan Đồng Tháp thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Trung tâm PTPL MB, MN, MT;
- Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN (thay trả lời công văn 2595/CV ngày 05.12.2008);
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn