VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6823/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung các loại thuế, lệ phí liên quan tới bất động sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tạicông văn số 68/BC-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2007 về việc đề nghị sửa đổi, bổsung các loại thuế, lệ phí liên quan tới bất động sản, thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BộXây dựng và cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy