VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6824/VPCP-VX
V/v tổ chức thi bắn pháo hoa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng tại văn bản số 6165/UBND-QLĐTh ngày 19 tháng 11 năm 2007 vềviệc xin phép tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng.

Kinh phí tổ chức thi bắn pháohoa không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố ĐàNẵng tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức tốt cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, bảo đảm trật tự, anninh, an toàn và tiết kiệm.

Ủy ban nhân dân thành phố ĐàNẵng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện,trên cơ sở đó và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án tổchức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng,
Công an, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: ĐP, NC, Website CP;
- Lưu: VT, VX (05).NTH 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc