VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6828/VPCP-CN
V/v giảm giá các gói thầu chế tạo cơ khí thủy công

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (côngvăn số 2662/BCT-NLDK ngày 05 tháng 11 năm 2007) về việc giảm giá các gói thầuchế tạo thiết bị cơ khí thủy công đối với các dự án thủy điện áp dụng cơ chếban hành kèm theo các văn bản số 797/CP-CN ngày 17 tháng 06 năm 2003, số 400/CP-CNngày 26 tháng 03 năm 2004, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 1592/TTg-CN ngày 23 tháng 10 năm 2007 về việc giảmgiá các gói thầu chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, giao Bộ Công Thương hướngdẫn cụ thể việc giảm giá 2% phần thiết bị cơ khí thủy công chế tạo trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: TH, KTTH, Vụ IV;
- Lưu: VT, CN (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy