BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6833/TCHQ-KHTC
V/v sử dụng tờ khai hàng gia công chuyển tiếp

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 04/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thươngnhân nước ngoài, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Vềviệc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Do tờ khai hàng gia công chuyển tiếp, ký hiệu(HQ/2004-GCCT) và tờ khai ký hiệu (HQ/2008-GCCT) về nội dung, mẫu mã hầu hếtkhông thay đổi; Để tiết kiệm trong khâu in ấn và kịp thời gian thực hiện theoThông tư trên, đề nghị các đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng mẫu tờ khai ban hànhtheo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính trong thờigian khoảng vài tháng, khi dùng hết mẫu tờ khai (HQ/2004-GCCT) sẽ tự chuyểnsang mẫu (HQ/2008-GCCT) để sử dụng.

2. Khi sử dụng mẫu tờ khai ký hiệu (HQ/2004-GCCT) hiện đanglưu hành, các đơn vị cần lưu ý:

Tại trang 02 “Phần dành cho hải quan làm thủ tục giao hàngvà nhận hàng”, mục B và C:

Ô cán bộ đăng ký: “Ký, ghi rõ họ tên” được thay bằngchữ: “ký, đóng dấu số hiệu công chức”.

Khi cán bộ hải quan sau khi ký thay vì ghi rõ họ tên thì nayphải đóng dấu số hiệu công chức của mình vào 02 ô tại mục B và C của mẫu tờkhai trên.

Các nội dung kê khai khác không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thànhphố biết và khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GSQL (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn