BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6834/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Trường Trung học cơ sở Lâm Sơn
(Xóm Đoàn Kết - Xã Lâm Sơn - huyện Lương Sơn - Hòa Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/CV-THCS ngày12/12/2008 của Trường Trung học cơ sở Lâm Sơn về việc xin miễn thuế nhập khẩu20 bộ máy tính xách tay đã qua sử dụng do Giám đốc Tổng công ty đường cao tốcHàn Quốc tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5, Phụ lục số 01 ban hành kèn theoNghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì: hàng hóa là sản phẩmcông nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vàoViệt Nam.

Do đó, 20 bộ máy tính xách tay đã qua sử dụng do Giám đốcTổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc tặng trường Trung học cơ sở Lâm Sơn khôngđược phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường Trung học cơ sở LâmSơn biết và thực hiện./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn