BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6835/TCHQ-KTTT
V/v xử lý tiền truy thu thuế và phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Công ty Điện máy và Kỹ thuật Công nghệ;
(Địa chỉ 124 - Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 163/ĐMKTCN ngày 08/10/2008 của Công tyĐiện máy và Kỹ thuật Công nghệ về việc xin xoá nợ thuế và phạt chậm nộp thuế;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4956/TCHQ-KTTT ngày02/10/2008 nêu rõ lý do không xử lý xoá nợ thuế truy thu lô hàng xe ô tô 04 chỗngồi đã qua sử dụng của công ty (lý do là công ty không khai báo đúng đời xe ôtô, bởi thông thường trong mua bán, người mua phải biết rõ và đầy đủ thông tinvề chiếc xe dự định mua thì mới có thể quyết định được giá mua, trong đó nămsản xuất là yếu tố quan trọng, tại thời điểm đó, bảng giá tối thiểu cũng quiđịnh chi tiết cho từng loại xe, được sản xuất theo từng năm). Việc xác định lôhàng của công ty có gian lận do khai báo đời xe ô tô nhập khẩu là do Công anthành phố Hà Nội phát hiện và đề nghị truy thu thuế. Do vậy không phải chínhsách chưa rõ ràng và không phải nguyên nhân khách quan dẫn tới việc truy thuthuế. Theo qui định pháp luật hiện hành thì trường hợp trên của công ty khôngthuộc đối tượng được xem xét xoá nợ thuế truy thu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có biện pháp yêu cầucông ty Điện máy và Kỹ thuật Công nghệ nộp đủ các khoản tiền thuế truy thu vàtiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp không nộp thì CụcHải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng qui địnhcủa pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị,Công ty Điện máy và Kỹ thuật Công nghệ biết để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn