VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6840/VPCP-QHQT
V/v Trưởng đoàn VN tham dự Phiên họp của LHQ về trẻ em.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Công an,

Tiếp theo văn bản số 6431/VPCP-QHQT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; xét đề nghịcủa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 4220/BLĐTBXH-HTQT ngày 13tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý cử Thứ trưởng Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội, Huỳnh Thị Nhân dẫn đầu đoàn Việt Nam (thay Bộtrưởng Nguyễn Thị Kim Ngân) tham dự Phiên họp cấp cao đặc biệt về trẻ em củaĐại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 12năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
Các Vụ: TH, VX, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy