VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6841/VPCP-QHQT
V/v gia hạn HĐ tín dụng của Chính phủ Nhật Bản

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8339/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tưđề nghị Chính phủ Nhật Bản gia hạn Hiệp định tín dụng VN IX-6 (dự án Đầu tư xâydựng đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh) đến ngày 17 tháng 03 năm 2012.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục gia hạn Hiệp định nói trên vớiphía Nhật Bản.

- Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành dự án đúng thời hạnmới.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy