VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6846/VPCP-KG
V/v xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH nhà máy tàu biển Huyndai-Vinashin.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy tàu biển Huyndai-Vinashin.

Xét kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công vănsố 4258/BTNMT-BVMT ngày 31 tháng 10 năm 2007 về việcxử lý ô nhiễm môi trường tại Công tytrách nhiệm hữu hạn nhàmáy tàu biển Huyndai-Vinashin (Công ty HVS), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Công ty HVS cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan, tổchức, doanh nghiệp có liên quan để xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án táichế hoặc xử lý hạt NIX thải nhằm bảo đảm đến cuối năm 2010 xử lý hết số lượnghạt NIX thải hiện đang tồn đọng tại kho chứa và không để tồn dư hạt NIX thải từquá trình sản xuất.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các Bộ, cơquan có liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môitrường các dự án tái chế hoặc xử lý hạt NIX thải theo đề nghị của Công ty HVS;hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty HVS trong việc triển khai thựchiện các dự án được phê duyệt; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiệncác quy định bảo vệ môi trường tại Công ty HVS; phối hợp với Tập đoàn côngnghiệp tàu thủy Việt Nam và Công ty HVS thực hiện dự án di dân, tái định cưtheo kế hoạch đã thống nhất với các cơ quan này nhằm giải quyết triệt để vấn đềô nhiễm bụi tới khu dân cư.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa hỗ trợ và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môitrường tại Công ty HVS.

4. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vậntải và các Bộ, cơ quan có liên quan phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa, Công ty HVS giải quyết tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại Công tyHVS.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quý cơ quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Cảnh sát môi trường (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KG (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản