BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 685/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Hải PHÒNG
- Công ty cổ phần thương mại và công nghệ tin học số 1
(125 Bà Triệu – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17012007/One-CV ngày 17/01/2007 của Công ty cổ phần thương mại và công nghệ tin học số 1 về việc giải tỏa cưỡng chế, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Công ty trình bày, tờ khai số 722/NK /KD/HD ngày 09/05/2006 tại Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng), là tờ khai nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh đã được Tổng cục Hải quan cho miễn thuế tại quyết định số 1398/QĐ-TCHQ ngày 26/07/2006, tuy nhiên đến nay cả Công ty và Chi cục Hải quan Hải Dương đều chưa nhận được quyết định.

Tra cứu trên hệ thống KT559 ngày 22/01/2007 tại Tổng cục Hải quan, tờ khai số 722/NK KD /HD ngày 09/05/2006 đang trong tình trạng nợ cưỡng chế. Trên thực tế, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định số 1398/QĐ-TCHQ ngày 26/07/2006 miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh, trong đó có tờ khai nêu trên, và đã gửi đến các đơn vị liên quan làm căn cứ thực hiện.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương kiểm tra, làm rõ việc chậm trễ trong việc xử lý miễn thuế của tờ khai 722/NK KD/HD ngày 09/05/2006, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Công ty cổ phần thương mại và Công nghệ tin học số 1 được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc