VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6854/VPCP-QHQT
V/v Xin phép đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Công an,
- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (công văn số 250/DSGDTE-QT ngày 03 tháng 12 năm 2002) về việc Xin phép đi công tác nước ngoài, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đi bảo vệ báo cáo định kỳ việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em của Việt Nam tài Khoá họp lần thư 32 của Uỷ ban Quyền trẻ em của Liên Hiệp quốc, tài Geneve (Thuỵ sĩ), từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 31 tháng 02 năm 2003. Tham gia đoàn còn có một số đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với số lượng hạn chế, tiết kiệm.

- Kinh phí cho chuyến công tác trên do Ngân sách Nhà nước đài thọ, trích từ ngân sách đoàn ra của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý