BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6857/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Máy tính Tân An ThịnhViệt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/2008/CV-TCHQ ngày18/12/2008 của Công ty TNHH Máy tính Tân An Thịnh Việt Nam về vướng mắc khi nộpthuế GTGT. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.3 Mục III Phần C Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi tờ khai hànghóa nhập khẩu từ loại hình tạm nhập tái xuất sang nhập kinh doanh thì thuế GTGTcủa hàng nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Máy tính Tân AnThịnh Việt Nam được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng