VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6858/VPCP-KTTH
V/v xử lý vướng mắc về thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 15352/BTC-TCT ngày 13 tháng 11 năm 2007 về việc xử lý vướng mắc khithực hiện Luật Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướngChính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về kiến nghịcủa Bộ Tài chính nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, Ban XDPL, NN, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). S. 17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy