BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 686/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phồ Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2541/HQTP-NV ngày 01/08/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế đối với chiếc xe ôtô do Công ty khai thác thủy sản biển Đông nhập khẩu, nhưng phải tái xuất do vi phạm chính sách xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.9.1 mục 1 phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và điểm 8, mục I phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp chiếc xe ôtô nhập khẩu theo tờ khai số 1395/NK-KDÔ /KV3-1 ngày 20/08/2004 của Công ty khai thác thủy hải sản biển Đông (đã nộp thuế) nhưng buộc phải tái xuất do vi phạm chính sách thuế xuất nhập khẩu, thời hạn tái xuất quá 365 ngày và việc tái xuất quá thời hạn quy định là do lỗi chủ quan của doanh nghiệp, do đó không đủ điều kiện để hoàn thuế. Việc hoàn thuế cho lô hàng này của doanh nghiệp là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc